Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

Inwentaryzacja dendrologiczna skupia się tylko i wyłącznie na precyzyjnym dokonaniu pomiaru i skatalogowaniu drzew i krzewów występujących na danym obszarze. Podstawowy zakres inwentaryzacji niezbędnej do wniosku o usunięcie drzew i krzewów obejmuje w części opisowej mierzenie obwodu pnia drzewa na wysokości 5 cm od poziomu gruntu, nazwę drzewa (w tym nazewnictwo łacińskie), natomiast w części graficznej umiejscowienie każdego punktu pomiarowego na mapie np. w oprogramowaniu GIS. W przypadku krzewów jednostką pomiarową jest ich powierzchnia (m2).

Skalę inwentaryzacji dendrologicznej można poszerzyć o dodatkowe informację dotyczące drzew i krzewów, mogą nimi być:

  • analiza stanu fitosanitarnego,
  • opis występowania w obrębie drzewa gatunków chronionych np. nietoperzy, ptaków i porostów,
  • dokumentacja fotograficzna,
  • sporządzenie kalkulacji kosztów wycinki,
  • projekt gospodarki drzewostanem
  • określenie wieku drzewa

W przypadku drzew starych mogących powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w celu sprawdzenia ich kondycji, wykonuje się specjalistyczne badania z użyciem sprzętu diagnostycznego (zobrazowanie stanu wewnętrznego drzewa) oraz badania obciążeniowe sprawdzające jego stabilność w gruncie i odporność na złamanie pnia.

Aktualny stan prawny reguluje opłaty za wycinkę drzew w następujący sposób:

  • Na działkach prywatnych (bez prowadzenia działalności gospodarczej) brak opłaty za wycinkę
  • Na pozostałych koszt wycinki określa aktualnie obowiązujące rozporządzenia ministra środowiska określające wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia. Daniny te są uzależnione od gatunku drzewa i parametru drzewa, im większe obwód pnia oraz wyższa grupa np. 4 tym większa stawka np. klon zwyczajny o pniu 90 cm : 25 zł za 1 cm 90 cm x 25 zł = 2250 zł.

Pamiętaj że możesz także wykonać cały raport, czyli inwentaryzajcę przyrodniczą - więcej szczegółów: http://eko-bydgoszcz.pl/inwentaryzacja-przyrodnicza/.

Potrzebujesz oferty? Napisz do nas!