Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza jest spisem poszczególnych elementów i części przyrody (ożywionej i nieożywionej), znajdujących na danym terenie (np. działka ewidencyjna). Powinna być ona przeprowadzona w możliwie wszechstronny i drobiazgowy sposób, na podstawie znajomości biologii gatunków i refugium przyrodniczych, w oparciu o aktualnie wytyczne metodyczne (np. metodyki opracowane przez GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska).

Każda inwentaryzacja przyrodnicza (https://eko-bydgoszcz.pl/inwentaryzacja-przyrodnicza/) powinna być opracowywana co do celu jakiemu ma służyć, tak więc jej zakres powinien wynikać z analizy potencjalnych oddziaływań w konkretnym przypadku. Stopień szczegółowości opracowania każdorazowo powinien być dobierany do danego rodzaju przedsięwzięcia i jego działania na środowisko.

Inwentaryzacja przyrodnicza swoim zakresem może obejmować tylko wybraną docelową grupę fauny lub flory i dla tego można wyróżnić m.in. następujące jej rodzaje:

Brak właściwie opracowanej inwentaryzacji przyrodniczej do karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu ooś może spowodować, iż organ prowadzący procedurę środowiskową może wezwać Inwestora do uzupełnienia dokumentu a do tego czasu zawiesi postępowanie. W związku z powyższym iluzoryczne oszczędności w tym zakresie bardzo często prowadzą do negatywnych konsekwencji i wzrostu kosztów poprzez opóźnienia wynikające z oddania danej inwestycji do użytkowania.

Profesjonalnie sporządzona inwentaryzacja przyrodnicza wskazuje inwestorowi także informacje o fakcie występowania w obszarze planowanej inwestycji, fauny i flory, która jest objęta ochroną gatunkową. Dane takie są niezbędne do przygotowania wniosku o zezwolenie na zbiór roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową , chwytanie, odławianie lub zabijanie zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz na inne czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków.

Potrzebujesz oferty? Napisz do nas!