Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia, o której znajdziesz informacje na stronie, jest dokumentem, w którym należy przedstawić pełne dane dotyczące planowanej inwestycji, które są wymagane przez organy ochrony środowiska, do przeprowadzania analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakres karty informacyjnej, powinien obejmować dane uwzględniające:

 • rodzaj, cechy, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia
 • powierzchnie zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz informację o wcześniejszym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną
 • rodzaj planowanej technologii
 • opis ewentualnych wariantów przedsięwzięcia,
 • przewidywane ilości wykorzystywanej , surowców, materiałów, wody, paliw oraz energii
 • rozwiązaniach chroniących środowisko
 • rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
 • informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
 • obszary podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
 • wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej
 • dotyczące przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem
 • ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
 • przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko
 • prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Karta informacyjna przedsięwzięcia najczęściej sporządzana jest przez doświadczone osoby - przyrodników. Koszt sporządzenia karty zależny jest od wielu czynników m.in. inwestycji, miejsca, rozległości, niezbędnych analiz i badań do przeprowadzenia czy dodatkowych inwentaryzacji. To tylko kilka z wielu czynników. Niemniej jednak każdy pyta się ile kosztuje karta. Odpowiedź nie jest prosta, ale ceny karty informacyjnej zaczynają się od 2500 zł.

Potrzebujesz oferty? Napisz do nas!