Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Wniosek o wydane decyzji środowiskowej to dokument inicjujący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla danego przedsięwzięcia. Należy w nim zgodnie z aktualnymi przepisami opisać i zakwalifikować zaplanowaną inwestycję, na potrzeby tego postępowania. Zakres wniosku regulują obowiązujące przepisy Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przepisy bardzo jasno określają zakres wniosku i jego załączników zaliczając do nich:

 • raport o oddziaływaniu na środowisko
  • a) dla przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • b) przy przedsięwzięciach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • kartę informacyjna przedsięwzięcia
  • a) przy przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko,
  • b) przy przedsięwzięciach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalenie stron postępowania.
 • mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan ten został uchwalony, albo informacja o jego braku
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji
 • analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 ze zm.)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • pełnomocnictwo

Potrzebujesz oferty? Napisz do nas!